erasmus+

mednarodne izmenjave

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2021–2027.

Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Sedemletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, s katerimi želi EU več kot 5 milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini.

AVA v okviru programa Erasmus+ omogoča študentom, da del svojih študijskih obveznosti in/ali praktično usposabljanje namesto v matični instituciji opravi na partnerski instituciji ali podjetju v tujini. 

V programu Erasmus+ sodelujejo sledeče države:

 • članice Evropske unije,
 • Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija in Makedonija.

Študent lahko na izmenjavi sodeluje najmanj 3 in največ 12 mesecev.

študijska izmenjava

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini.

Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti so tiste institucije s katerimi je podpisan medinstitucionalni sporazum Erasmus+ o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu za ustrezno študijsko področje.

Partnerska institucija gostujočim študentom v okviru programa Erasmus+ ne sme zaračunavati stroškov šolnine, vpisnine, izpitov, vstopa v knjižnico; študentu se lahko zaračuna le manjše zneske za zavarovanje (osnovno/nujno), članstvo v študentski organizaciji, drobni material (kopije, ipd.).

Program Erasmus+ nudi spletno jezikovno podporo  (Online Linguistic Support – OLS) za udeležence mobilnosti za izboljšanje njihovega znanja tujih jezikov pred oz. na začetku in v času študija v tujini. Ta storitev udeležencem mobilnosti omogoča, da ocenijo svoje znanje jezika, ki ga bodo uporabljali pri študiju, in spletni jezikovni tečaj s katerim lahko izboljšajo znanje. V ta namen se v okviru programa Erasmus+ dodelijo dotacije, ki delno sofinancirajo študij v tujini. Erasmus+ dotacija se ne izključuje z ostalimi štipendijami, zato si študentje lahko uredijo tudi kadrovske in ostale štipendije, namenjene za študij v tujini.

Študij na partnerski univerzi v tujini lahko traja 5 mesecev.

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene od 1. julija 2019 do najkasneje 30. septembra 2020.

Za razpisano študijsko leto smo prejeli dotacijo za mobilnost študentov z namenom študija v tujini, ki je še vedno odprta. Zneski dostacije za posameznike v okviru razpisa Erasmus+ se določijo glede na izbrano državo gostiteljico, in sicer:

 • skupina 1 – države Programa z višjimi življenjskimi stroški: Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg Švedska, Velika Britanija, Lihtenštanj, Norveška: 520 EUR/mesec,
 • skupina 2 – države Programa s srednjimi življenjskimi stroški: Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska: 450 EUR/mesec,
 • skupina 3 – države Programa z nižjimi življenjskimi stroški: Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Republika Makedonija, Turčija: 370 EUR/mesec.

RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV

osnovni pogoji:

Na razpis se lahko prijavijo študenti, ki izpolnjujeno naslednje pogoje:

 • da ima v celotnem času izmenjave status študenta na AVI,
 • da je vpisan v 2. letnik,
 • da ima poravnane obveznosti s strani šole.

kriterij izbora študentov:

 • učni uspeh,
 • motivacijsko pismo.

prijava:

Vsak študent, ki ima željo sodelovati v Erasmus+ izmenjavi se mora prijaviti na razpis s prijavnico in z ustreznimi prilogami. Vso potrebno dokumentacijo je potrebno poslati po elektronsi pošti na naslov akademije oz. na info@ava.si. Po končnem izboru, bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni o rezultatih izključno po elektronski pošti.

prijavnice

strokovno praktično usposabljanje

Glavni cilj tega razpisa je omogočiti študentom AVE pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovemu izobraževanju ali delu doma:

 • boljša zaposljivost in poklicne možnosti,
 • okrepljena samoiniciativnost in podjetništvo,
 • večja samostojnost in samozavest,
 • izboljšano znanje tujih jezikov,
 • okrepljena medkulturna zavest; aktivnejša udeležba v družbi,
 • boljša osveščenost o evropskem projektu in vrednotah EU,
 • večja motivacija za sodelovanje v prihodnjem (formalnem/neformalnem) izobraževanju ali usposabljanju po obdobju mobilnosti v tujini.

Strokovno praktično usposabljanje v tujini traja 5 mesecev. Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja v tujini, ki bo izvedeno med 1. julijem 2019 in 30. septembrom 2020.

Za razpisano študijsko leto smo prejeli dotacijo za mobilnost študentov za namen strokovnega praktičnega usposabljanja (pripravništva) v tujini.

Zneski dotacije za posameznike v okviru razpisa Erasmus+ 2018 se določijo glede na izbrano državo gostiteljico, in sicer:

 • skupina 1 – države Programa z višjimi življenjskimi stroški: Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg Švedska, Velika Britanija, Lihtenštanj, Norveška: 520 EUR/mesec,
 • skupina 2 – države Programa s srednjimi življenjskimi stroški: Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska: 450 EUR/mesec,
 • skupina 3 – države Programa z nižjimi življenjskimi stroški: Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Republika Makedonija, Turčija: 370 EUR/mesec.

Za namen strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini se dodeli dodatek v višini 100 EUR/mesec.

RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV

osnovni pogoji:

Na razpis se lahko prijavijo študenti, ki izpolnjujeno naslednje pogoje:

 • da ima v celotnem času izmenjave status študenta na AVI,
 • da je vpisan v absolventski staž,
 • da ima poravnane obveznosti s strani šole.

kriterij izbora študentov:

 • učni uspeh,
 • motivacijsko pismo.

prijava:

Vsak študent, ki ima željo sodelovati v Erasmus+ izmenjavi se mora prijaviti na razpis s prijavnico in z ustreznimi prilogami. Vso potrebno dokumentacijo je potrebno poslati po elektronsi pošti na naslov akademije oz. na info@ava.si. Po končnem izboru, bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni o rezultatih izključno po elektronski pošti.

prijavnice

MOBILNOST ZAPOSLENIH Z NAMENOM USPOSABLJANJA V TUJINI

Ta tip mobilnosti podpira strokovni razvoj zaposlenih na visokošolskih institucijah z usposabljanji v tujini (razen konferenc!) in sledenjem na delovnem mestu/obdobji opazovanja/usposabljanjem na partnerski visokošolski instituciji ali v drugi ustrezni organizaciji v tujini.

Cilji tovrstnih aktivnosti so predvsem povečanje kvalitete in kvantitete študentske mobilnosti na AVI v okviru programa Erasmus+ (odhajajočih in prihajajočih študentov): navezovanje stikov z organizacijami, ki bi lahko sprejele študente AVE na Erasmus+ strokovno praktično usposabljanje v tujini, obisk partnerskih institucij, s katerimi ima AVA aktivno izmenjavo študentov v okviru programa Erasmus+, sodelovanje na organiziranih tednih usposabljanja (Erasmus Staff Training Week) na visokošolskih institucijah v tujini, navezovanje stikov z visokošolskimi institucijami v tujini, ki sodelujejo v programu Erasmus+ in bi lahko postale Erasmus+ partnerske institucije AVE ipd.

Mobilnost traja 5 delovnih dni, v kar ni zajet čas potovanja. 

Dotacija se ne sme dodeliti retrospektivno za aktivnosti, ki so se že končale v času oddaje prijave za dotacijo.

 

STROŠKI IN DOTACIJA

Dotacija je namenjena sofinanciranju stroškov prevoza in bivanja v tujini in večinoma ne zadostuje za kritje vseh stroškov, zato je potrebno še delno sofinanciranje udeleženca. Gre za investicijo v znanje in razvoj kompetenc, ki bi jo posameznik sam, brez formalnih stikov obeh institucij (matične in gostiteljice), brez pomoči programa Erasmus+ (dotacija) in brez matične fakultete (prosti dnevi in potni nalog), težko realiziral.

 

KRITERIJ IZBORA

Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je trenutno na razpolago mest za izmenjavo, bo komisija AVE za izbor kandidatov, upoštevala kot osnovne kriterije izbora izvajanje drugih delovnih aktivnosti izven rednega obsega dela. Pri izboru bo komisija prednostno upoštevala še naslednje kriterije:

 • zaposleni, katerih delo je neposredno povezano z mednarodnimi aktivnostmi,
 • znanje tujih jezokov,
 • izbrana država za mobilnost ni država sorodnega izvora,
 • zaposleni, ki še niso dobili Erasmus sredstev za izmenjavo v tujini,
 • delovni plan po Mobility Agreement.

 

PRIJAVA

Zaposleni se prijavi z izpolnjeno prijavnico, ki jo najde na spletni strani akademije in ustreznimi prilogami. Prijavnico pošlje na spletni naslov akademije info@ava.si oz. odda v referatu AVE. Po končanem izbirnem postopku bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni o rezultatih po e-pošti.

 

PRIJAVNICE

Prijavnica za usposabljanje zaposlenih

Staff mobility agreement for training

mobilnost osebja z namenom poučevanja na visokošolski instituciji

Mobilnost osebja za namen poučevanja (Staff Mobility for Teaching Assigments – STA) omogoča pedagoškemu osebju visokošolske institucije ali osebju v podjetjih, da poučujejo na partnerski visokošolski instituciji v tujini. Mobilnost osebja za poučevanje je mogoča na katerem koli področju/v kateri koli akademski disciplini.

Mobilnost osebja z namenom poučevanja na visokošolski instituciji, nosilki ECHE listine, v eni od programskih ali eni od partnerskih držav v trajanju od 2 dni do 2 meseca (od 5 dni do 2 meseca v partnerski državi).

Mobilnost osebja z namenom usposabljanja, izobraževanja ali sledenja na delovnem mestu (»job shadowing«) pri upravičeni organizaciji v eni od programskih ali eni od partnerskih držav v trajanju od 2 dni do 2 meseca (od 5 dni do 2 meseca v partnerski državi).

Obvezni del mobilnosti osebja  za namen poučevanja je izvedba najmanj 8 pedagoških ur na teden. Zanimive informacije najdete tudi na spletni strani http://staffmobility.eu. Dotacija se ne sme dodeliti retrospektivno za aktivnosti, ki so se že končale v času oddaje prijave za dotacijo.

 

STROŠKI IN DOTACIJA

Dotacija je namenjena sofinanciranju stroškov prevoza in bivanja v tujini in večinoma ne zadostuje za kritje vseh stroškov, zato je potrebno še delno sofinanciranje udeleženca. Gre za investicijo v znanje in razvoj kompetenc, ki bi jo posameznik sam, brez formalnih stikov obeh institucij (matične in gostiteljice), brez pomoči programa Erasmus+ (dotacija) in brez matične fakultete (prosti dnevi in potni nalog), težko realiziral.

 

KRITERIJ IZBORA

Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je trenutno na razpolago mest za izmenjavo, bo komisija AVE za izbor kandidatov, upoštevala kot osnovne kriterije izbora ocene študentskih anket ter izvajanje nepedagoških in drugih delovnih aktivnosti izven rednega obsega dela. Pri izboru bo komisija prednostno upoštevala še naslednje kriterije:

 • redno zaposleni predavatelji na AVI,
 • Predavatelji, katerih delo je neposredno povezano z mednarodnimi aktivnostmi,
 • predavatelji, ki so pripravili svoje predmete za tuje študente na AVI (gradivo, konzultacije in/ali izvedba v angleškem jeziku),
 • izbrana država za mobilnost ni država sorodnega izvora,
 • plan predavanj po Mobility Agreement.

 

PRIJAVA

Predavatelj se prijavi z izpolnjeno prijavnico, ki jo najde na spletni strani akademije in ustreznimi prilogami. Prijavnico pošlje na spletni naslov akademije info@ava.si oz. odda v referatu. Po končanem izbirnem postopku bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni o rezultatih po e-pošti.

 

PRIJAVNICE

Prijavnica za usposabljanje profesorjev

Staff mobility agreement for teaching