o nas

predstavitev

Akademija za Vizualne Umetnosti (AVA) nudi dodiplomski in podiplomski (MA) študij sodobnih vizualnih umetnosti. Naše študente spodbujamo, da se razvijejo v samozavestne in suverene ustvarjalce, ki hodijo v korak z evropskimi in s svetovnimi trendi. Študijski programi so javno veljavni in akreditirani s strani NAKVIS-a.

Poslanstvo AVE temelji na spodbujanju individualnih vizij in ustvarjalne odličnosti. Strategija učenja in poučevanja zagotavlja trdne temelje za praktične ustvarjalne postopke ter za zgodovino in teorijo vizualnih umetnosti. Študente usposobimo za kreativne poklicne kariere na polju likovne umetnosti, gledališča, filma, videa in fotografije ali pa za nadaljevanje študija na podiplomski ravni. Strateški poudarek je na eksperimentiranju, raziskavi, reševanju problemov in interdisciplinarnem sodelovanju na podlagi globalne informiranosti in ozaveščenosti.

Študij na Akademiji AVA zajema naslednja področja:

 • Slikarstvo
 • Skulptura
 • Performans
 • Instalacija
 • Fotografija in fotomedija
 • 3D Oblikovanje
 • Računalniško upodabljanje
 • Animacija / animatronika
 • Film / video
 • Filmska, gledališka in TV scenografija
 • Kostumografija
 • Izdelava lutk
 • Novi mediji
 • Režija

Študijska programa

 • Likovna umetnost
 • Konceptualizacija prostora

Poudarki šole so v interdisciplinarnem delu, osebnem pristopu, podpiramo individualnost in kreativnost z odličnim timom predavateljev, (mednarodno) uspešnih umetnikov in teoretikov. Študijski programi so zasnovani interdisciplinarno. Šola s svojim programom deluje v skladu z zakonom o Visokem šolstvu Republike Slovenije in je mednarodno priznana.

Program šole odstopa od sedanje prakse v Sloveniji in širšem srednjeevropskem prostoru zaradi naslednjih prednosti:

 • obseg vodenega študija je 1200 ur/leto
 • visoki standardi šolanja – 1 predavatelj na 10 študentov, zagotovljen osebni prostor študenta, delavnice, tehnična podpora,
 • teoretični in praktični del študija sta močno povezana
 • umetniško delo ali projekti študentov nastajajo z istočasno uporabo različnih umetniških prvin (interaktivno)
 • predavatelji spodbujajo študente v kreativnosti in razvoju lastnih načinov izražanja
 • sistem osebnih skrbnikov (tutorjev) študentov zagotavlja individualni pristop in vzajemno ambicijo za razvoj in uspeh
 • koncept iskanja donatorjev in sponzorjev šole omogoča prijaznejše šolnine

Akademija AVA nudi celodnevno vodeno ateljejsko delo na odlični lokaciji z vso infrastrukturo, to je osebni delovni prostor/atelje od začetka specializiranega študija vizualnih umetnosti.

Na študijski smeri Likovna umetnost in Konceptualizacija prostora se lahko vpišejo vsi z jasno ciljno usmeritvijo ter kakovostnim portfoliom.

organizacija

dekan

 • Pepi Peter Sekulich

prodekan

 • Miran Mohar

pridruženi dekan

 • David Burrows

svet zavoda

strokovni svet

študentski svet

komisija za poučevanje, učenje in kontrolo kvalitete

komisija za pritožbe

komisija za študijske in administrativne zadeve

dekan

 • Pepi Peter Sekulich

svet zavoda

komisija za poučevanje, učenje in kontrolo kvalitete

prodekan

 • Miran Mohar

strokovni svet

komisija za pritožbe

pridruženi dekan

študentski svet

komisija za študijske in administrativne zadeve

erasmus+

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2021–2027.

Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Sedemletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, s katerimi želi EU več kot 5 milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini.

AVA v okviru programa Erasmus+ omogoča študentom, da del svojih študijskih obveznosti in/ali praktično usposabljanje namesto v matični instituciji opravi na partnerski instituciji ali podjetju v tujini. 

V programu Erasmus+ sodelujejo sledeče države:

 • članice Evropske unije,
 • Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija in Makedonija.

Študent lahko na izmenjavi sodeluje najmanj 3 in največ 12 mesecev.

pogosta vprašanja

Zakaj naj se vpišem na AVA - Akademijo za vizualne umetnosti?

Akademija AVA izvaja državno akreditirani in javno veljavni dodiplomski program vizualnih umetnosti. Akademija za vizualne umetnosti je bila ustanovljena na osnovi temeljne misli – hočemo svobodno, neodvisno umetniško šolo z mednarodno veljavo in neodvisnim mednarodnim nadzorom študijskega procesa, ki bo zagotavljal trajno kvaliteto in visoke študijske standarde. Akademija AVA nudi napreden študij vizualnih umetnosti, ki gre v korak s časom. Skozi študij se vsak študent seznani s celo paleto vizualnih praks, saj programi potekajo interdisciplinarno. Poseben poudarek je namenjen odnosu predavatelj-študent, kjer komunikacija ne poteka na osnovi avtoritete, temveč obojestransko. Vsakemu študentu je dodeljen tutor, ki ga usmerja pri razvijanju njegovih potencialov, predavatelji/tutorji pa so v prvi vrsti delujoči umetniki, ki so na tekočem s sodobnimi smernicami v umetnosti. Šola ima prostore na odlični lokaciji v centru Ljubljane, vsakemu študentu vsakemu študentu specializiranega študija vizualnih umetnosti je na voljo oseben delovni prostor za individualno ateljejsko AVA je neodvisna slovenska šola, ki skrbi za kvaliteto svojih programov. Podvržena je vsakoletnem preverjanju kakovosti s strani uradnega zunanjega ocenjevalca iz britanskega visokošolskega sistema (FHEQ).

Koliko znaša šolnina in kdaj jo je potrebno plačati?

Šolnino je potrebno plačati ob vpisu, ki pa je lahko razdeljena na tri obroke z dogovorom z referatom. Šolnina za specializirani študij znaša 3.820,00 EUR. Izjemoma, na osnovi pisno utemeljene prošnje, šola lahko odobri študentu plačilo v več obrokih.

Kakšne stroške imajo študenti poleg šolnine?

Poleg šolnine je potrebno ob vpisu poravnati stroške vpisnine v znesku 70,00EUR. V programu šole je poleg enodnevnih tudi ena večdnevna ekskurzija, za katere si bo šola sicer prizadevala zniževati stroške s pomočjo sponzorjev, vendar mora študent računati na pokrivanje teh stroškov. Ateljejsko delo od študentov zahteva nabavo različnih materialov za individualne projekte, ki jih šola ne more pokriti (od platen, barv, do različnih materialov pri interdisciplinarnih projektih). Z iznajdljivostjo in improvizacijo pa je možno te stroške minimizirati.

Ali je možen študij ob delu?

Zaradi samoplačništva smo tak način študija predvideli in ga dobro pripravili. Študentom ob delu bomo skušali olajšati dvojno obremenitev, računati pa morajo na časovno zahteven ritem dela, kljub možnosti podaljšanja študija na šest let namesto štirih.

Ali je šola pri nas priznana?

Da. AVA – Akademija za vizualne umetnosti je državno akreditiran visokolšolski zavod s strani Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu – NAKVIS. Obenem je AVA vsako leto evalvirana s strani uradnih zunanjih ocenjevalcev britanskega visokošolskega sistema – FHEQ.

Kakšna je razlika med programi in delom na AVA in drugimi primerljivimi študiji pri nas?

Obseg vodenega študija je na AVA skoraj enkrat večji (1200 ur letno) od obsega na drugih primerljivih študijskih programih pri nas. Študij na AVA je bolj interaktiven, poudarek je na interdisciplinarnosti. Akademija AVA ponuja tudi nov sodoben program Konceptualizacija prostora, ki zaenkrat predstavlja novost v Sloveniji. Visoki standardi študija so (10 študentov na tutorja, osebni delovni prostor) stalnica, ki se ne sme spremeniti. Pedagogi morajo (pretežno svobodni ustvarjalci) ves čas kritično ocenjevati svoje pedagoške uspehe (samoevalvacija), ki so vezani na uspehe študentov.

Kakšne so pravne in organizacijske značilnosti šole?

AVA – Akademija za vizualne umetnosti je bila ustanovljena kot neprofitni zavod za izobraževanje in umetniško ustvarjanje. Kot zavod je neprofitna, to pomeni, da ne deluje zaradi dobička, ampak mora ves eventualni višek prilivov nad odlivi vračati v izobraževalni in razvojni proces.

partnerji in donatorji

AVA – Akademija za Vizualne Umetnosti si v skladu s svojim poslanstvom svobodne in prijazne šole za vse študente prizadeva za pridobivanje podpornikov in donatorjev, ki bodo trajno pomagali pri:

 • zniževanju stroškov šolnine na čim bolj prijazen znesek
 • zagotavljanju štipendij najuspešnejšim socialno ogroženim študentom
 • zagotavljanju kvalitetne sodobne opreme in učnih pripomočkov
 • kritju stroškov študijskih ekskurzij, ki jih program predvideva.

V Sloveniji je veliko ljudi, ki na različne načine podpirajo umetnost, bodisi s finančnimi sredstvi ali kako drugače. Če ste med njimi in vam je naše poslanstvo blizu ter bi ga želeli na kakršen koli način podpreti, nam to prosim sporočite, da skupaj poiščemo način sodelovanja, ki bi bil v obojestransko korist in zadovoljstvo.