študiraj na AVA

dodiplomski študij

Vpis v 1. letnik

V študijski program se lahko vpiše:
a) Kdor je opravil splošno maturo.
b) Kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit enega izmed maturitetnih predmetov (filozofija, likovna teorija, sodobni ples, umetnostna zgodovina, sociologija, teorija in zgodovina drame in gledališča). Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kanditat opravil pri poklicni maturi.
c) Kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni študijski program.
d) Kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

V izjemnih primerih je lahko v študijski program sprejet tudi kandidat, ki ne izpolni vpisnih pogojev iz točk a), b), c), d), a izkazuje izjemno umetniško nadarjenost.

Najpomembnejša elementa izbora kandidatov sta vsebina in kvaliteta del predloženih v portfoliu.

Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku še prosta mesta, se lahko kandidati prijavijo v drugi rok. Pogoji za vpis so isti kot v prvem prijavnem roku.

Portfolio in razgovor

Od kandidatov se zahteva vpogled v njihova dosedanja dela (portfolio), ki lahko vključujejo: risbe, slike, skulpture, fotografije, film/video, gledališče, instalacija, performans ali druga relevantna dela iz vizualnih in kreativnih področij. Dela morajo izražati interes in zavzetost do vizualnega izražanja. Na podlagi oddanih del se z vsakim kandidatom opravi razgovor, na katerem se ocenjuje umetniško nadarjenost, vizijo, izkušnje ter pripravljenost na profiliran študij. Pri tem se preverja:

 • sposobnost in raznolikost opazovalnih, razvojnih in interpretativnih pristopov
 • razumevanje in poznavanje polja umetnosti
 • izkazana tehnična sposobnost in znanje
 • zmožnost jasne razlage in artikulacije konceptov
 • zmožnost argumentiranja na zastavljena vprašanja
 • jasna in strukturirana prezentacija predloženih del
 • dosedanje izkušnje, relevantne za izbrani študijski program, ki morajo biti razvidne iz predloženih del ali jih je mogoče določiti na podlagi življenjepisa.

Omejitev vpisa

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani na podlagi naslednjih kriterijev:

Kandidati iz točke a) in c) glede na:

 • izkazano umetniško nadarjenost 90% točk
 • splošni uspeh pri splošni maturi/zaključnem izpitu 5% točk
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 5% točk

Kandidati iz točke b) bodo izbrani na podlagi:

– izkazane umetniške nadarjenosti 90% točk
– splošnega uspeha pri splošni maturi/zaključnem izpitu 5% točk
– splošnega uspeha v 3. in 4. letniku 2% točk
– uspeha pri izbranem maturitetnem predmetu, povezanim s študijskim programom 3% točk

Kandidati iz točke d) bodo izbrani na podlagi pridobljene izobrazbe v tujini in ocenjeni glede na kriterije, ki veljajo ob omejitvi vpisa za kandidate iz točk a), b) in c).

Vpis v 2. in 3. letnik

Neposredno v 2. letnik se lahko vpišejo kandidati, ki jim Komisija za študijske zadeve prizna najmanj 48 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na drugih programih, ki se po vsebini vsaj 70% ujemajo z vsebinami izpitov na predlaganem študijskem programu in ustrezajo tudi posebnim merilom za vpis.

Neposredno v 3. letnik se lahko vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 108 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na drugih programih, ki se po vsebini vsaj 70% ujemajo z vsebinami izpitov na predlaganem študijskem programu in ustrezajo tudi posebnim merilom za vpis.

Prijava

Kandidati morajo ob prijavi za vpis priložiti portfolio z deli, skupaj s prijavnim listom in seznamom portfolia, ki ga pošljejo po elektronski pošti na naslov info@ava.si ali ga pošljejo priporočeno po pošti na elektronskem nosilcu: USB ključu, do konca prijavnega roka.

Kandidat se prijavi tudi preko portala eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/

AVA razpisuje prosta študijska mesta za naslednje študijske stopnje in smeri

Dodiplomski študij vizualnih umetnosti

 • Likovna umetnost (FA)
 • Konceptualizacija prostora (CS)

Trajanje študija

 • 3 leta

Naslov izvajanja študija

 • Trubarjeva 5, Ljubljana

Vpisni roki za študijsko leto 24/25

 1. prijavni rok: 27.2. – 15.7.2024
 2. prijavni rok: 15.8. – 30.9 2024

Za zadnji vpis v dodiplomske študijske programe v višje letnike se kandidati prijavijo od 15. avgusta do 30. septembra. Kandidati vlogi priložijo dokaz o opravljenih obeznostih na dosedanjem študiju in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vpis v študijski program. Vpise sprejemamo do zapolnitev mest.

Vpisna mesta za vpis v 1. letnik

 • FA redni: 15, izredni: 15, skupaj: 15
 • CS redni: 15, izredni: 15, skupaj: 15

Prva stopnja

 • vpis v 1. letnik: DA
 • vpis v višji letnik: DA
 • vzporedni vpis: DA
 • vpis na mesta za diplomante: DA

Vpisna mesta:

 • za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic EU: a) Slovenije: DA, b) drugih držav članic EU: DA, c) držav ne EU članic: NE (DA, če ima prijavitelj stalno prebivališče v Sloveniji in je sam ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezident za davčne namene),
 • za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce: a) Slovenije: NE, b) drugih držav članic EU: NE, c) držav ne EU članic: DA (NE, če ima prijavitelj stalno prebivališče v Sloveniji in je sam ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezident za davčne namene).

Šolnina

 • Državljani EU in bivše Jugoslavije: 3.820€/letnik
 • Ostala državljanstva: 5.342€/letnik
 • 70€/letni administrativni stroški

vpisni obrazci

podiplomski študij

VPISNI POGOJI

V podiplomski študijski program Vizualne umetnosti: sodobne vizualne prakse se lahko vpiše:

 • kdor je uspešno opravil sprejemni preizkus, kiga sestavljajo sprejemni razgovor s kandidatom, predložitvena mapa iz katere je razvidno kandidatovo dosedanje delo ter predlog projekta, ki je osnova kandidatovega izobraževanja v prvem letniku podiplomskega študija
 • kdor je končal:
  a) katerikoli študijski program 1. stopnje s področja vizualnih umetnosti;
  b) študijski program 1. stopnje z drugih področij, če je potrebno ali je zato podana zahteva, kandidat pred vpisom opravi morebitne manjkajoče in druge študijske obveznosti v obsegu od 10 ECTS do največ 60 ECTS, ki jih za vsakega posameznega kandidata določi oddelčna komisija;
  c) visokošolski študijski program, ki je bil sprejet pred ZVIS 2004, če kandidat pred vpisom v podiplomski študijski program opravi morebitne manjkajoče študijske obveznosti v obsegu od 10 ECTS do največ 60 ECTS, ki jih za vsakega posameznega kandidata določi oddelčna komisija.

Za pogoje za vpis, ki so navedeni v točki b) in c), velja, da se dodatne obveznosti (diferencialni izpiti) določijo na individualni osnovi, glede na strokovno in študijsko področje ter na povezavo, ki ga ima to področje s podiplomskim študijem, na katerega se kandidat vpisuje.

V podiplomski študijski program Vizualne umetnosti: sodobne vizualne prakse se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot je navedeno v točkah a)b) in c), v tujini in opravili sprejemni preizkus za vpis na podiplomski študijski program. Tuji študenti se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za študente, ki so svoje šolanje zaključili v Sloveniji.

MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa in bo sprjemni preiskus uspešno opravilo več kandidatov kot je razpoložljivih mest bodo ti sprejeti na podlagi:

 • sprejemnega preizkusa (sprejemni razgovor, mapa s kandidatovim dosedanjim delom, predlog raziskovalnega projekta), – 90% točk
 • povprečna skupna ocena dodiplomskega oziroma prvostopenjskega študija, – 5% točk
 • ocena diplomskega dela na dodiplomskega oziroma prvostopenjskem študiju. – 5% točk

Če kandidat ni zaključil prvostopenjskega programa z diplomskim delom, se upošteva povprečna skupna ocena v obsegu 10% točk.

Na podlagi meril za izbor ob omejitvi vpisa Akademija za vizualne umetnosti AVA obravnava individualne vloge kandidatov v skladu z določbami statuta. O izbiri kandidata odloča komisijo za sprejem na Akademijo AVA.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU

Za napredovanje v drugi letnik podiplomskega študijskega programa Vizualne umetnosti: sodobne vizualne prakse mora študent opraviti študijske obveznosti, ki so predpisane s predmetnikom v učnem načrtu 1. letnika študija v skupnem obsegu 56 ECTS.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti ima v skladu s statutom Akademije AVA pravico, da v času študija enkrat ponavlja letnik, če izpolnjuje s študijskim programom določene pogoje za ponavljanje. Pogoji za ponavljanje letnika so določeni v skupnem obsegu 20 ECTS, kar predstavlja 30% skupnega števila ECTS za prvi letnik podiplomskega študijskega programa.

MERILA ZA PRIZNAVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V ŠTUDIJSKI PROGRAM

V skladu z 9. členom Meril za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov se lahko kandidatu priznajo določena znanja, usposobljenost ali zmožnost, ki jih je kandidat pridobil pred vpisom v program v različnih oblikah formalnega ali neformalnega izobraževanja, ki po vsebini in zahtevnosti delno (75%) ali v celoti ustrezajo splošnim oz. predmetno-specifičnim kompetencam,
določenim v študijskem program.

Pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnost se lahko prizna kot opravljeno študijsko obveznost. Postopek se začne s prošnjo kandidata, ki prošnji priloži dokazila s katerimi dokazuje pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnost. O prošnji odloča komisija za študijske zadeve na Akademiji za vizualne umetnosti AVA.

Postopki so usklajeni s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti.

NAČINI OCENJEVANJA

Način preverjanja in ocenjevanja omogoča podiplomskim študentom spremljati lastni napredek in preverjanje ravni doseženih učnih izidov in kompetenc. Način ocenjevanja in preverjanja znanja je opredeljen v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter v Merilih za ocenjevanje.

Preverjanje in ocenjevanje znanja je organizirano tako, da podiplomski študent pri vsakem predmetu prejme oceno na predpisanem obrazcu, ki vsebuje jasne ocenjevalne tabele s klasifikacijo za vsak predmet in izpolnjen projekt. Poleg ocene študent prejeme pisno obrazložitev o svojem napredku. Oblike preverjanja znanja so v predmetniku navedene za vsak posamezni učni načrt.

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

Za dokončanje podiplomskega študijskega programa Vizualne umetnosti: sodobne kreativne prakse mora študent opraviti vse obveznosti ki jih določa študijski program in ki so podrobno navedene v opisih učnih enot v predmetniku s skupnem obsego 120 ECTS. Študent zaključi študijski program z zagovorom in predstavitvijo praktičnega in teoretičnega dela kot navedeno v opisu učne enote Magistrsko delo. Študij se zaključi z uspešnim javnim zagovorom in predstavitvijo magistrskega dela pred najmanj štiričlansko komisijo, ki jo sestavljajo tutor praktičnega in teoretičnega dela, notranji član pedagoškega kadra in zunanji strokovni evalvator.

POGOJI ZA DOKONČANJE POSAMEZNIH DELOV PROGRAMA, ČE JIH TA VSEBUJE

Podiplomski študijski program Vizualne umetnosti: sodobne kreativne prakse se izvaja kot zaključena celota in ne predvideva ali vsebuje dokončanja posameznih delov programa.

STROKOVNI OZIROMA ZNANSTVENI NASLOV

 • Magister vizualnih umetnosti
 • Magistrica vizualnih umetnosti

POGOJI ZA PREHODE MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI

Prehod med študijskimi programi pomeni prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu. Prehodi med programi se izvajajo v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (Ur. L. št. 95/2010). Prehodi so možni med študijskimi program iste stopnje oziroma v skladu s 6. členom Meril za prehod med študijskimi program. V skladu s 5. členom merila za prehode med študijskimi programi lahko študenti prehajajo na bolonjske študijske progame tudi iz univerzitetnih (nebolonjskih) študijskih programov, ki so bili sprejeti pred 11.6.2004. Prehodi so možni med študijskimi programi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko prizna vsaj polovica obveznosti ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji in tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik drugega študijskega programa. Pri prehodu se lahko priznavajo primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu, in neformalno pridobljena primerljiva znanja. Predhodno pridobljena znanja mora študent izkazati z ustreznimi dokumenti/dokazili. Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa.

VPISNI ROKI

 1. prijavni rok: od 22. februarja do 15. julija 2023
 2. prijavni rok: od 15. avgusta do 30. septembra 2023

ŠOLNINA

 • Državljani EU in bivše Jugoslavije: 4.130€/letnik
 • Ostala državljanstva: 5.980€/letnik
 • 70€/letni administrativni strošk

PRIJAVA

Kandidati morajo ob prijavi za vpis priložiti portfolio z deli, prijavni list ter izpolnjen učni sporazum – predlog projekta, ki ga pošljejo po elektronski pošti na info@ava.si ali ga pošljejo priporočeno na elektronskem nosilcu: USB ključu, do konca prijavnega roka.

PRIJAVNICE